نمایش سایدبار

کتاب زود آموز آبفا (رآکتورها و موازنه جرم در تصفیه خانه فاضلاب)

70,000 تومان

کتاب زودآموز آب و فاضلاب (حذف نیتروژن، فسفر و ساير مواد مغذی از فاضلاب)

70,000 تومان

کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیم) – جلد8

150,000 تومان

کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیم) – جلد7

150,000 تومان

کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیم) – جلد6

150,000 تومان

کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیم) – جلد5

150,000 تومان

کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیم) – جلد4

150,000 تومان

کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیم) – جلد3

150,000 تومان

کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیم) – جلد2

150,000 تومان

کتاب مهندسی فاضلاب متکف (تصفیه و بازيابی منابع جلد6)

150,000 تومان

کتاب مهندسی فاضلاب متکف (تصفیه و بازيابی منابع جلد5)

150,000 تومان

کتاب مهندسی فاضلاب متکف (تصفیه و بازيابی منابع جلد4)

150,000 تومان